Zadzwoń na numer 17 250 25 11 lub złóż wniosek on-line o pożyczkę Złóż wniosek o pożyczkę on-line

Regulamin świadczenia usług serwisu https://freshkredyt.pl/


Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;

 2. Usługodawca/Operator Serwisu - DIAMOND CASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-064), adres siedziby: ul. Targowa 5, 35-064 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612985, NIP: 5170374802, REGON: 364229380, o kapitale zakładowym 30 000 PLN.

 3. Pożyczkobiorca – Użytkownik, który składa za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy zapytanie lub wniosek o pożyczkę.

 4. Pożyczkodawca – Diamond Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie lub podmiot, któremu Operator Serwisu przekazuje zapytania lub wnioski o pożyczkę złożone przez Pożyczkobiorców, przedstawiający za pośrednictwem Serwisu oferty związane z zawarciem umowy pożyczki;

 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

 6. Serwis – strona internetowa o adresie https://freshkredyt.pl/ wraz z podstronami zlokalizowanymi w domenie głównej i subdomenach, umożliwiająca złożenie zapytania, wniosku o pożyczkę oraz przedstawienie oferty na zawarcie umowy pożyczki, a także rozpoczęcie świadczenia Usługi.

 7. Usługa - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom złożenia zapytania lub wniosku o pożyczkę oraz przedstawienia oferty na zawarcie umowy pożyczki.

 8. Użytkownik –pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność prawną osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.

 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, w tym urządzenia podłączonego do sieci Internet. Niezbędne jest, by urządzenie, z którego korzysta Pożyczkobiorca miało zainstalowane legalne oprogramowanie, posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe i firewall ze względu na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookies, stosownie do treści Polityki Prywatności.

 7. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkowników opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta Użytkownik.

Zasady korzystania z Serwisu

§3

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.

 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.

 3. Przeglądanie treści Serwisu może odbywać się anonimowo. Do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Operatora Serwisu może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.

 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§4

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:

 2. przyjmowaniu i rozpatrywaniu zapytań i wniosków o pożyczkę składanych przez Użytkowników;

 3. przekazywaniu zapytań i wniosków o pożyczkę złożonych przez Użytkownika do następujących potencjalnych Pożyczkodawców: indywidualni inwestorzy, których danych osobowych Usługodawca nie gromadzi, Getin Noble Bank S.A., Euro Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Nest Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S. A., mBank S.A., PEKAO BP S.A., PEKAO S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Milenium S.A., Alior Bank S.A., Bank Raiffeisen S.A, Deutsche Bank S.A., Idea Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Euro Bank S.A., Plus Bank S.A.;

 4. przekazywaniu Użytkownikom informacji w na temat ofert dotyczących warunków zawarcia umowy pożyczki;

 5. udzielaniu informacji na temat Usług świadczonych przez Usługodawcę.

 6. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przyznania pożyczki od zdolności kredytowej Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest umożliwić podejmowanie przez Usługodawcę czynności związanych z oceną zdolności kredytowej na podstawie danych wskazanych w formularzu, jak również wyraża zgodę na ich weryfikację.

 8. Pożyczkobiorca składając wniosek o udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Serwisu określa kwotę pożyczki, w granicach maksymalnej kwoty określonej przez Usługodawcę.

 9. Pożyczkobiorca składając wniosek o udzielenie pożyczki za pośrednictwem Serwisu określa termin pożyczki, w granicach maksymalnego terminu określonego przez Usługodawcę.

 10. Udzielając Pożyczki Usługodawca przelewa ją na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

 11. Po nawiązaniu kontaktu z Pożyczkobiorcą, Usługodawca przesyła Pożyczkobiorcy Umowę w formie pisemnej, podpisaną przez upoważnioną osobę, w dwóch egzemplarzach. Pożyczkobiorca zawiera Umowę, podpisując jeden z egzemplarzy i odsyłając go Usługodawcy.

 12. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z późn. zm.).

§5

 1. W celu złożenia wniosku o pożyczkę, Użytkownik Serwisu musi podać następujące dane osobowe: imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko panieńskie matki, seria i numer dowodu, organ wydający, data wydania, data ważności, stan cywilny, rozdzielność majątkowa, numer telefonu do klienta, adres email, adres, kod pocztowy, miejscowość, typ dochodu, jego okres, dochód netto, łączna kwota zadłużenia.

 2. Podanie wyżej wskazanych danych jest warunkiem udzielenia pożyczki przez Usługodawcę. Po wypełnieniu powyższych danych Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem.

 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze wszelkimi opłatami i prowizjami w określonym przy udzielaniu pożyczki terminie. Usługodawca może na wniosek Pożyczkobiorcy przedłużyć/odroczyć termin spłaty Pożyczki.

 4. W wypadku, gdy termin spłaty pożyczki przypada w dzień wolny od pracy, zostaje on przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

 5. Pożyczkobiorca może być zobowiązany do zapłaty opłat i prowizji związanych z Pożyczką przewidzianych w Umowie. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki w dowolnym momencie. Opłaty powiązane z okresem spłaty pożyczki (jeżeli takie będą występować) nie będą zmniejszone w stopniu proporcjonalnym.


Postępowanie reklamacyjne

§6

 1. W związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu, jak również odnośnie usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.

 2. Użytkownik może zgłosić reklamację w jeden z poniższych sposobów:

 3. ustnie - telefonicznie pod numerem tel. +48 17 250 25 11;

 4. w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@freshkredyt.pl;

 5. listownie – na adres siedziby Usługodawcy.

 6. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji Użytkownika oraz szczegółowy opis uwag/zastrzeżeń Użytkownika, co do Świadczenia usług drogą elektroniczną lub działaniem (funkcjonowaniem) Systemu oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacja składana pisemnie powinna być dodatkowo opatrzona podpisem Użytkownika.

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika.

 8. W sprawach szczególnie trudnych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.

 9. Użytkownik jest informowany przed upływem 30-dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 10. Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.

Prawa do treści zamieszczonych w serwisie

§7

Wszystkie prawa do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz chronione prawem własności intelektualnej, są własnością Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów zawartych w Serwisie wyłącznie dla użytku osobistego. Użytkownik nie może powielać (w tym kopiować, reprodukować, ściągać, modyfikować) żadnych treści znajdujących się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§8

 1. Wszelkie informacje o Pożyczkobiorcy związane z Umową Pożyczki uznaje się za poufne. Pożyczkodawca udziela informacji o Pożyczkobiorcy zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Polski i wyłącznie określonym osobom w określony sposób i w odpowiednim wymiarze.

 2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dołączenie danych osobowych Usługodawcy do bazy danych Usługodawcy, które są w posiadaniu Usługodawcy (wszelkie informacje, które Pożyczkodawca udzielił w trakcie uzupełniania wniosku o pożyczkę lub informacje, które Usługodawca zdobył w związku z wykonaniem zobowiązań umownych Usługodawcy).

 3. W celu zapewnienia wykonania warunków Umowy Pożyczki i nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą Usługodawca i podmioty udzielające pożyczki mają prawo do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy będących w posiadaniu Usługodawcy, wykorzystania otrzymanych danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu wykonania warunków Umowy oraz w celu utworzenia historii kredytowej Pożyczkobiorcy.

 4. Usługodawca ma prawo do udzielenia informacji o Pożyczkobiorcy partnerom Usługodawcy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych (w tym, osobom trzecim, które świadczą usługi związane z wykonaniem Umowy Pożyczki), Usługodawca ma również prawo do przekazywania systemu przetwarzania danych osobowych, który administrowany jest przez Usługodawcę, operatorom danych osobowych, którzy zarejestrowani są rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania powierzonych im funkcji w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.

 5. Usługodawca ma prawo do zażądania i sprawdzenia jakichkolwiek informacji dotyczących Pożyczkobiorcy związanych z istniejącym lub możliwym do zaistnienia ryzykiem dotyczącym spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

 6. Pożyczkobiorca ma praw wglądu do danych osobowych przekazanych Usługodawcy oraz prawo do dokonania zmian w tych danych.


Postanowienia końcowe

§9

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

 2. Usługodawca nic ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi;

  2. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje sie te przepisy.

 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczności ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliłyby, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie


 

 

Getin Bank
Eurobank
Bank pocztowy
Meritum Bank
ING Bank
Bzwbk